OULLabsin kuulumisia

 • Tulevaisuuden sairaalapalvelujen yhteiskehittäminen käynnistyi

   


  YSI Innovaatiokilpailun voittajaratkaisujen yhteiskehittäminen on alkanut. Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) -hankkeen yhteiskehittämisen aloitustilaisuus ja liiketoiminnallinen työpaja sekä ensimmäinen OYS:n ammattilaisten palautetyöpaja toteutettiin 11. ja 19.5. OYS TestLabissa. Työpajoista ja yhteiskehittämisen toimintamallin kehittämisestä saatu palaute on ollut positiivista. Sekä yritykset että OYS:n ammattilaiset kokivat tilaisuudet hyödyllisinä ja innostavina:

  ”Mahtava oli saada osallistua tällaiseen. Upeaa tavata erilaisia yrityksiä ja olla apuna kehittämässä tuotteita.”

  ”Sai käyttää omaa asiantuntemusta.”

  ”Innostava päivä.”

  YSI-hankkeen ensimmäinen valtakunnallinen työpaja toteutetaan Turussa osana The Shift -tapahtumaa 1. kesäkuuta. Tilaisuudessa Oulun ja Turun YSI-toimijat esittelevät osahankkeidensa tuloksia sekä kokoavat kehittämisajatuksia tilaisuuteen kutsutuilta sairaanhoitopiirien ja yritysten edustajilta.

  Oulussa yhteiskehittäminen saa jatkoa, kun sairaalan ammattilaiset ja asiakkaat sekä terveysalan opiskelijat antavat palautetta kehitettävistä ratkaisuista sähköisessä PATIO-palvelussa viikolla 24. Kesäkuukausien jälkeen yhteiskehittäminen jatkuu edelleen OYS TestLabissa

  YSI_työpajaOtso Koskela YSI Innovaatiokilpailun yhdestä voittajayrityksestä, Coach4Pro Oy:stä, esittelemässä ratkaisuaan ammattilaisille sekä muille yrityksille.

   

  YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankeen tarkoituksena on kehittää toimintamalli, jonka avulla sairaalasyntyisistä innovaatioista saadaan kehitettyä uutta liiketoimintaa. Turussa keskitytään toiminnasta kumpuaavaan reaktiiviseen innovaatioiden löytämiseen. Valikoiduissa toimintayksiköissä kartoitetut innovaatiot tuodaan toimialasta kiinnostuneiden yritysten käyttöön. Oulussa keskitytään proaktiiviseen innovaatioiden yhteiskehittämiseen, jossa eri sidosryhmiä, kuten yritysten tuote- ja palvelukehittäjiä, potilaita ja sairaalan henkilökuntaa, osallistetaan uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien kehittämiseen. Yhteiskehittäminen on työskentelytapa, jossa yritys ja asiakas luovat yhdessä arvoa toisilleen tuotteen tai palvelun kehitysvaiheiden aikana.

  Hanke toteutetaan Turku Science Park Oy:n koordinoimana. Muita kumppaneita ovat Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

  YSI-hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka ja on osa Suomen kuuden suurimman eli ns. kuutoskaupunkien 6Aika-ohjelmaa. Rahoituksesta vastaavat Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) ja Uudenmaan liitto rahoittajaorganisaationa sekä Oulussa lisäksi PPSHP ja Oulun kaupunki.

  YSI banneri

 • OULLabs mukana tulevaisuuden sairaalan ja lentoaseman palveluiden kehittämisessä

  OULLabsin asiantuntijat Sari Komulainen ja Satu Väinämö ovat kehittäneet Avoimet Innovaatioalustat -käsikirjassa (Raunio et al., 2016) määriteltyjen alustaelementtien pohjalta sairaalaympäristöön sopivan yhteiskehittämisen mallin (kuva) WILLE-projektin puitteissa. OULLabsin asiantuntemusta käytetään yhteiskehittämisen toimintamallin luomiseksi myös YSI-hankkeessa, jossa toteuttajina ovat Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Turku Science Park Oy ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Oulussa hanke järjesti YSI innovaatiokilpailun, jossa haettiin ratkaisuja tulevaisuuden sairaalapalveluihin erityisesti lasten ja naisten tulosalueelle sekä sairaala-apteekkiin. Laaja terveydenhuollon ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati arvioi ratkaisuja sähköisen, 6AIka AIA-hankkeessa jatkokehitettävän PATIO-työkalun avulla. Parhaat sairaalan tarpeita vastaavat ratkaisut on valittu kymmenien hakemusten joukosta yhteiskehitettäväksi yhdessä ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. PATIO-palvelua tullaan hyödyntämään yhteiskehittämisen jatkovaiheissa sekä Turussa että Oulussa. YSI-hankkeen toimintamallia esitellään kuun vaihteessa Turussa SHIFT-tapahtumassa. Tervetuloa kuuntelemaan!

  Yhteiskehittämisen käytäntöjä tuodaan myös lentoaseman palveluiden kehittämiseen: kesäkuussa järjestettävään Finavia IdeaSprinttiin haetaan yritysten ratkaisuja tulevaisuuden lentoasemalle. IdeaSprintistä valikoituneita parhaita ratkaisuja tullaan viemään eteenpäin yhdessä eri sidosryhmien kanssa OULLabsin yhteiskehittämisen mallin mukaisesti. Voittajaratkaisuja mahdollisesti pilotoidaan Oulun lentoasemalla. IdeaSprintin järjestämisestä Finavialle vastaavat BusinessOulu, OULLabs ja 6Aika Avoimet Innovaatioalustat -hanke.

  6Aika-hankkeen aikana kaikilla kuutoskaupungeilla on mahdollisuus maksutta kokeilla PATIO-palvelun soveltuvuutta esimerkiksi kuntalaisten osallistamiseen tuotteiden tai palveluiden kehittämisen yhteydessä. Yrityksille tarjoamme käyttäjälähtöisen kehittämisen palveluita mm. Tekesin Innovaatiosetelillä.

  Lisätietoa: contact@oullabs.fi

 • YSI Innovaatiokilpailu hakee ratkaisuja tulevaisuuden sairaalapalveluihin

  Yliopistosairaalat Innovaatioalustana (YSI) -hankkeen paikalliset toimijat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopisto kannustavat yrityksiä, ammattilaisia sekä yksityishenkilöitä osallistumaan huhtikuun alussa avautuvaan YSI Innovaatiokilpailuun, jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja tulevaisuuden sairaalapalveluihin. Ratkaisuehdotusten tulee vastata sairaalaympäristöstä kerättyihin tarpeisiin, joiden ympärille kilpailun teemat on rakennettu. Parhaat ratkaisut pääsevät mukaan ainutlaatuiseen sairaalapalveluiden yhteiskehittämisen prosessiin yhdessä ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa.

  ”Sairaalaympäristöstä nousee jatkuvasti tarpeita, joihin kaivataan ratkaisuja sairaalan ulkopuolelta. Innovaatiokilpailun kautta odotamme saavamme ratkaisuehdotuksia näihin käytännön ongelmiin. Toivomme ratkaisujen tehostavan tulevaisuuden sairaalapalveluita sekä ammattilaisten että potilaiden näkökulmasta”, sanoo YSI-hankkeen PPSHP:n projektipäällikkö Pauliina Hyrkäs.

  Innovaatiokilpailun hakukuulutus on julkaistu 3.4. ja se on avoinna 17.4.2017 klo 16 asti. Innovaatiokilpailuun voivat osallistua yritykset tai yrityskonsortiot sekä terveydenhuollon ammattilaiset ja yksityishenkilöt. Kilpailussa on kaksi teemaa, joihin ratkaisuehdotuksia haetaan: lasten ja naisten sairaalapalvelut sekä sairaala-apteekki.

  Asiantuntijoista koostuva arviointiraati valitsee parhaat ratkaisuehdotukset painottaen niiden tuomaa lisäarvoa potilaan, terveydenhuollon ammattilaisen ja sairaalaorganisaation näkökulmasta ratkaisujen liiketoimintapotentiaali huomioiden. Raati valitsee enintään viisi parasta ratkaisuehdotusta. Voittajat julkaistaan viikolla 18. Valitut ratkaisut seuraavat erilaisia yhteiskehittämisen polkuja ehdotuksen kypsyyden ja hakijan tarpeiden mukaisesti yhteistyössä ammattilaisten, käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

  Kilpailun järjestää 6Aika-ohjelmaan kuuluva YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hanke, jossa toteuttajina ovat Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Turku Science Park Oy ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

  Innovaatiokilpailun hakukuulutus ja ehdot: http://ouluhealth.fi/oys-etsii-innovaatioita-tulevaisuuden-sairaalapalveluihin/

  Lisätietoja innovaatiokilpailusta ja YSI-hankkeesta: Pauliina Hyrkäs, Projektipäällikkö, PPSHP, pauliina.hyrkas@ppshp.fi

   

 • Yhteiskehittämisen toimintamallia pilotoidaan YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa

   

   

  Tiedote 27.1.2017/Pauliina Hyrkäs, PPSHP

  Yhteiskehittämisen toimintamallia pilotoidaan YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa

  YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana -hankkeessa pilotoidaan kansallisesti monistettavaa yhteiskehittämisen toimintamallia Oulussa ja Turussa. Toimintamalli perustuu sairaalasyntyisten innovaatioiden kartoittamiseen ja arviointiin sekä uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen yhteiskehittämiseen.

  Hankkeessa osallistetaan yhteiskehittämiseen eri sidosryhmiä, kuten sairaalassa työskenteleviä ammattilaisia, terveysalan opiskelijoita, yritysten tuote- ja palvelukehittäjiä sekä asiakkaita. Oulussa yhteiskehittämisessä hyödynnetään myös Oulun yliopiston UBICOMP-tutkimusyksikön sähköistä PATIO-osallistumistyökalua. Yhteiskehittämisen toimintamallin toivotaan vahvistavan sairaaloiden innovaatiokulttuuria ja mahdollistavan toiminnan laatua ja tehokkuutta parantavien uusien ratkaisujen käyttöönottoa.

  YSI-hankkeen perustana on kansallisia strategioita, joista Työ- ja Elinkeinoministeriön Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian (2016–2018) yhtenä pyrkimyksenä on juurruttaa toimivan innovaatioekosysteemin periaate terveydenhuollon toimintaan ja synnyttää terveydenhuollon tarpeita vastaavaa uutta liiketoimintaa.

  YSI-hankkeessa innovaatioalustoina toimivat Turun yliopistollinen keskussairaala (VSSHP) ja Oulun yliopistollinen sairaala (PPSHP), jotka mahdollistavat hankkeessa syntyvän toimintamallin käytännön kokeilun. Turun yliopisto ja Oulun yliopisto ovat mukana kehittämässä toimintamallin osakokonaisuuksia. Turku Science Park Oy toimii hankkeen koordinaattorina.

  YSI-hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka ja on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika – Kestävän kaupunkikehityksen yhteistyöstrategia -ohjelmaa. PPSHP:n osahankkeen rahoituksesta vastaavat tahot ovat Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) ja Uudenmaan liitto sekä PPSHP ja Oulun kaupunki.

 • Kaupunginkirjastoon avataan kokeilupiste: palautteen keruu PATIOlla

   

   

   

   

  Oulun kaupunginkirjastosta tuotteiden ja palveluiden kokeilupiste

  Pääkirjasto avaa ensi syksynä uuden matalan kynnyksen esittelytilan, johon alueen yritykset ja muut toimijat voivat tuoda tuote- ja palveluinnovaatioitaan kirjastoon kuntalaisten kokeiltavaksi. Kokeilupisteessä yritykset voivat kehittää tuotteita ja palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa, kerätä arvokasta tietoa loppukäyttäjiltä, sekä markkinoida omia tuotteita ja palvelujaan. Kirjaston asiakkaat pääsevät kokeilemaan erilaisia tuotteita ja palveluita ja vaikuttamaan kehitystyöhön omalla mielipiteellään.

  Tuotteissa ja palveluissa painotetaan tärkeitä kehittyviä yhteiskuntapalveluita sekä yhteiskunnallisesti tärkeitä ratkaisuja, jotka liittyvät osaamisen ja oppimisen uusiin ratkaisuihin sekä hyvinvointiin ja terveyteen. Palaute kokeilupisteessä testattavista tuotteista ja palveluista kerätään Oulun yliopiston ja OULLabsin hallinnoiman PATIO-työkalun www.patiolla.fi kautta.

  Kokeilupiste on osa 6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanketta 

  Hankkeessa luodaan Oulun kaupungin asioinnin toimintamalli, joka mahdollistaa kaupungin ja yritysten yhteistyön ja sitä kautta yritysten liiketoiminnan kasvun ja työpaikkojen syntymisen. Tavoitteena on luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja asiakkuuksia.

  Lisätietoja: www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kokeilupiste

 • OULLabs ja PATIO osallistuivat Älykkään kaupungin verkostoitumistapahtumaan

  Oulun yliopiston uudessa TellUs -innovaatiotilassa järjestettiin 2.3.2016 ”Kohti kestävää ja vetovoimaista kaupunkia” -verkostoitumistapahtuma älykkään kaupungin ratkaisujen kanssa työskenteleville yrityksille, tutkijoille ja kehittäjille. OULLabs ja PATIO olivat mukana esittelemässä toimintaansa laajalle osallistujajoukolle.

   

   

   

   

  OULLabs-tiimin uusin jäsen Sari Komulainen sekä Satu Väinämö esittelemässä OULLabsin palveluita.

   

   

 • OULLabs mukana Smart City Seminaarissa

   

   

   

   

  OULLabs oli mukana Smart City Seminaarissa Oulussa toukokuussa 2015.

  Näyttelyosaston lisäksi OULLabs oli mukana Living Lab -työpajan paneelissa.
  Katso OULLabsin johtajan Satu Väinämön haastattelu Smart City Seminaarissa:

 • OULLabs osallistui Open LivingLab Days 2015 -konferenssiin

  OULLabs oli mukana elokuussa 2015 järjestetyssä ENoLL:n Open LivingLab Days -konferenssissa Istanbulissa keräämässä sekä jakamassa Living Lab -kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, sekä vahvistamassa kansainvälistä verkostoaan.

 • OULLabs mukana 7,8 milj.euron FICHe-kiihdyttämöohjelmassa

   

   

  OULLabs tarjoaa käyttäjälähtöisen kehittämisen palveluita euroopanlaajuisessa EU-rahoitteisessa FICHe-kiihdyttämöohjelmassa, jota koordinoi OULLabsin johtaja Satu Väinämö Oulun yliopiston Center for Internet Excellence:ltä. Kiihdyttämöhankkeeseen on valittu mukaan 80 yritystä, jotka kehittävät kolmivaiheisen 18 kuukautta kestävän ohjelman aikana eHealth-sovelluksia. Ohjelmassa kehitetyt sovellukset hyödyntävät uutta eurooppalaista FIWARE -teknologiaa.

  Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa hyödynnetään OULLAbsin tarjoamaa PATIO-palvelua (www.patiolla.fi) yritysten ideoiden testaamiseen ja palautteen keräämiseen. Oulussa järjestetyllä FICHe Bootcampilla PATIOn käyttäjät pääsivät tapaamaan yrityksiä ja antamaan palautetta heidän ideoistaan.

  FICHe-ohjelmassa on OULLabsin lisäksi mukana kaksi muuta Living Labia: Amsterdamista ja Murciasta. OULLabs-tiimi hoitaa Oulun Living Lab-osuutta ja käyttäjien osallistamista hankkeessa.